محاسبه اتصال کوتاه موتور و ژنراتور

ژنراتور ها و موتور ها در بسیاری از مدارات وجود دارند و نحوه محاسبه و نقش انان در محاسبات اتصال کوتاه بررسی و آموزش داده می شود و در انتها با حل تمرین مفهوم را در ذهن ماندگار می کنیم

محاسبه ژنراتور سنکرون

محاسبه اتصال کوتاه در شینه ژنراتور ها ی سنکرون کار بسیار پیچیده ای است بخاطر اینکه امپدانس داخلی ژنراتور در لحظات اتصال کوتاه ثابت نیست و با زمان تغییر می کند- شکل زیر به خوبی این موضوع را نشان می دهد

در واقع ما با 3 بخش روبرو هستیم

Subtransient – لحظه خطا و عملکرد کلید قدرت متصل به شینه ژنراتور که حدود 10 ms است

Transient – تجهیزات از نظر حرارتی والکتروداینمیک مورد تنش قرار می گیررند که حدود 250 ms است

Permanent ای مانا که ما با این قسمت شکل موج محاسبه اتصال کوتاه را انجام می دهیم

برای محاسبه انصال کوتاه در قسمت مانا برای ژنراتور دقیقا مثل درس قبلی که براس ترانس محاسبه کردیم عمل می کنیم با این تفاوت “راکتانس سیم پیچ ای ژنراتور را ” با دقت مناسبی از فرمول زیر استخراج می کنیم

طبیعتا و قطعا برای محاسبه هر چه دقیق تر می باست به دیتا-شیت هر ژنراتور رجوع کرد اما اگر به دیتا شیت سازنده دسترسی نداشتید با دقت خوبی از جدول زیر کمک بگیرید

محاسبه اتصال کوتاه موتور آ- سنکرون

برای محاسبه اتصال کوتاه در موتور نیز می باست اول جریان نامی موتور را محاسبه کنیم سپس بدانیم:

جریان اتصال کوتاه در موتور های تقریبا 5 برابر جریان نامی است

برای در نظر گرفتن جریان های فیدیکی از موتور ها به نقطه وقوع اتصال کوتاه نیز تمامی جریان های نامی را برای هر موتور در نظر می گیریم

جریان فیدبک موتور به نقطه اتصال کوتاه

یادآوری چند فرمول پایه

در هر آموزشی فرض بر آن است که دانشجو مقداری از اطلاعات پایه ای را می داند ، اما در اینجا یکی سری از فرمول های پایه ای – که اکثرا به هم بسیار شبیه اند!- بازگویی می شود که بتوان خود را برای یک آزمون آماده کرد

برای محاسبه اتصال کوتاه متقارن – 3 فاز

اگر اطلاعات در مدار بالا دست محدود دارید بیاد داشته باشید

در خطوط هوایی بیاد داشته باشید

در ژنراتور های سنکرون

در ترانسفورماتور های قدرت

حال بر روی آزمون و تمرین زیر کلیک کنید ، یک ماشین حساب و کاغذ جلو خود بگزارید و سعی کنید قبل از دیدن جواب ، به پاسخ برسید

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!