بررسی سیستم – TN

طبق روال درس های قبل ابتدا به اختصار نویسی TN توجه می کنیم ، میبینیم اول میگوید T یعنی منبع و یا سمت اولیه فرض کنید ترانس ، مستقیما زمین شده است و در سمت ثانویه و فیدر نول N شده است ،

در اینجا اختصار حرف N یعنی ، شبکه زمین توسط شبکه توزیع مهیا شده است و 3 حالت کلی دارد

1- یا با نول شبکه توزیع ، سیستم زمین را مهیا کرده است و با آن یکی است – Combined – که به آن TN-C می گویند ، شکل زیر را ببینید

در سیستم TN-C می بینید بخاطر اشتراک نول -N- با PE – Protective Earth به آن PEN می گویند

حالت دوم آن است که اتصال نول N به صورت جدا Separate از شبکه زمین توزیع در نظر گرفته شده است که به آن TN-S می گویند شکل زیر را ببینید

و حالت سوم که حالتی ترکیب از حالت اول و دوم است که به آن TN-C-S می گویند

در حالت سوم تجهیز دارای PE هست ولی خوده این اتصال ، به نول N شبکه ( نقطه ستاره ترانس) متصل شده است ، دقت این که این حالت نباید با حالت های قبلی اشتباه گرفته شود ، این 3 حالت را در زیر می بینید و تفاوت ها به وضوح مشخص است

در حالت TN-C-S از نقطه نظرترانس یک اتصال دیده می شود دقیقا مثل حالت TN-C ولی در داخل ساختمان PE از N جدا- Separate می شود

پس اول TN-C است و بعد S می شود TN-C-S ! پس ما شبکه TN-S-C نداریم!

و هیچ گاه TN-C که ابتدا اجرا می شود بعد از TN-S نمی تواند اجرا شود ، به شکل زیر نگاه کنید

علت این امر آن است که در TN-C همان طور که گفتیم سیستم نول N , زمین PE یکی شده است یعنی سیستم 4 سیمه ، و هر خطایی در بالا دست که به غلط سیستم 5 سیمه TN-S در نظر گرفته شده است ، اگر اتصال کوتاه پیش آید در پایین دست خطا در نظر گرفته می شود

مشخصات سیستم TN

-اولین شاخصه این سیستم آن است که چون نیاز به زمین در آنان دیده می شود پس در سیستم توزیع برای هر مجموعه باید الکترود زده شود و به تناسب فواصل این مهم باید انجام گیرد

دومین مشخصه در تناسب با سیستم ایزوله و داشتن نول آن است که خطر اتصال کوتاه با جریان بالا ( امپدانس با زمین به نسبت کم است و با جریان بالایی روبروییم) خطر آتش سوزی وجود دارد

در سیستم TN-C بعلت داشتن نول مشترک – هارمونیک از تجهیزی -مثلا پرینتر ها و کامپیوتر ها – در نول به هم منتقل می شوند و بر تجهیزات دیگر تاثیر گذارند

بخاطر بحث هارمونیک در سیستم های کامپیوتری و یا اتوماسیون پیشنهاد می شود از TN-S استفاده شود

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!