بررسی سیستم – IT

بررسی سیستم – IT طبق درس اول از مباحث شبکه زمین ، از اختطار نویسی IT در می یابیم که سیستم در طرف اولیه شبکه قدرت ایزوله – ISOLE ( به فرانسوی) باشد- شکل زیر با ببینید

و در طرف دوم T و به معنای اتصال به زمین شده باشد که شکل بالا دقیقا این را نشان می دهد

البته می دانیم که وقتی می گوییم ایزوله در عمل ، دقیقا چنین اتفاقی نمی افتد و بهر حال مقداری نشتی صورت می گیرد و امپدانسی بین نقطه ستاره ترانس با زمین می بایست در نظر گرفته شود ، این نشتی بصورت خازن و امپدانس را می توان بصورت زیر شبیه سازی کرد

مشخصات سیستم IT

1-شاید مهمترین شاخصه این نوع شبکه زمین ، و برتری نسبت به آن چه در درس قبل -سیستم TT گفتیم ، “پایداری” آن باشد یعنی سیستم بدون قطع و خطا ادامه کار می دهد – یادمان باشد داریم در مورد خطاهای نا متقارن صحبت می کنیم!

2- مشخصه دوم آن که چون سیستم ایزوله است ، بر عکس سیستم TT می بایست بشکل ذوره ای ، عایق های هادی و شبکه مورد بررسی پرسونل قرار گیرند تا از سلامت ، و عدم زدگی و یا خوردگی آن اطمینان حاصل کنند – معمولا این شبکه در کارخانجات خصوصی که ” پایداری” و ادامه تولید در آنان هائز اهمیت است استفاده می شوند- ویا در بحث تجهیزات که بصورت فوری به آنان نیاز داریم مانند پمپ ـبی که باید تا خاموش شدن کامل آتش کار کند و هیچ گاه نباید تریپ بخورد

3- با توضیحا ت قبلی ، مشخصه بعدی که در این سیستم ها می بینیم ، سطح عیق بالا و با کیفیت آنان است

4- با تویحات ارائه شده ، در این سیستم های جهت تشخیص خطا و نشتی حتما باید از سیستم های IMD – Insulation Monitoring Device استفاده شود –

از مزایای استفاده از IMD ان است که با توجه به امپدانس کابل می توان نقطه حدودی خوردگی و یا زدگی آن را یافت

IMD ها بطور خلاصه به شکل مداوم مقاومت بین عایق و هادی را با فرکانسی معمولا بالاتر از شبکه مانیتور می کنند و به محض خوردگی و خطا در عایق آلارم و خطا می دهند ام این خطا معمولا بصورت آلارم بوده و شبکه تریپ نمی دهد

در سطح بعد از نشتی که گفته شد از IMD استفاده می شود ، می بایست از فیوز و یا رله جریان زیاد بهره بگیریم

error: اطلاعات از کپی حفاظت شده اند !!